Razpisi

Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - PROFESOR RAZREDNEGA POUKA

Datum objave: 2. 3. 2022 7:55
Rok oddaje: 7. 3. 2022 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Javni razpis za delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC

Datum objave: 16. 2. 2022 8:15
Rok oddaje: 21. 2. 2022 23:59
Številka: -

Občina Sodražica za potrebe projekta objavlja prosto delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (1) - M/Ž. Prosto DM je objavljeno pri Zavodu za zaposlovanje, registrska št.: OJ43250.
Kandidati se lahko prijavijo do 21. 02. 2022. Zaposlitev za projekt Razvoj in trženje inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več v priponki.Javni razpisi

Razpis - Parkirišče Gora  

Datum objave: 20. 1. 2022 11:09
Rok oddaje: 15. 2. 2022 12:00
Številka: 430-1/22

Občina Sodražica objavlja na portalu javnih naročil naročilo male vrednosti gradnje za Parkirišče Gora.
Rok za sprejemanje vprašanj: 04.02.2022 do 12. ure.
Rok prijave: 15.02.2022 do 12. ure.
Odpiranje: 15.02.2022 ob 13. uri.
Več informacij: Blaž Kovačič, tel. št. 051 308 349, blaz.kovacic@sodrazica.si


Javni razpisi

JAVNI RAZPIS za vključitev 12 -ih  udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija

Datum objave: 19. 1. 2022 12:13
Rok oddaje: 14. 2. 2022 23:59
Številka: -


Razvojni center Novo mesto bodočim podjetnikom nudi finančno, mentorsko in svetovalno podporo. Objavljen je že peti JAVNI RAZPIS za vključitev 12 -ih udeležencev v projekt Podjetno nad izzive - PONI JV Slovenija.


Projekt PONI JV Slovenija je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To dosežejo s pomočjo vključitve v celostni program podjetniških usposabljanj ter z zagotovljeno mentorsko, svetovalno in finančno podporo. Posebnost projekta predstavlja redna zaposlitev udeležencev projekta za čas trajanja programa (4 mesece) v Razvojnem centru Novo mesto. S pomočjo takšne finančne podpore lahko udeleženci programa svoj čas namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot. Peta skupina dvanajstih udeležencev bo z usposabljanjem pričela meseca marca in se takrat v Razvojnem centru Novo mesto tudi zaposlila. Prijave zainteresiranih kandidatov zbiramo do ponedeljka 14.2.2022.


Več o projektu Podjetno nad izzive - Poni JV Slovenija preberite na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto, kjer je objavljen tudi JAVNI RAZPIS za vključitev kandidatov v projekt. Dodatne informacije dobite na Razvojnem centru Novo mesto, s klicem na tel. 041 325 722 ali s vprašanjem preko elektronske pošte na naslov vesna.colic@rc-nm.si.
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2022

Datum objave: 14. 1. 2022 12:25
Rok oddaje: 11. 2. 2022 10:00
Številka: 671-1/22

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 21/2020 in 44/2021) ter Letnega programa športna v Občini Sodražica za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 18. redni seji dne 09. 12. 2021 (v nadaljevanju: LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 44/2021 in 196/2021), objavlja Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2022. Več informacij je na voljo v razpisu.Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2022

Datum objave: 10. 1. 2022 9:38
Rok oddaje: 31. 8. 2022 0:00
Številka: 419-1/22

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 44/2021 in 196/2021) objavlja Občina Sodražica Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2022.
Več informacij je na voljo v razpisu.Javni razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2022

Datum objave: 10. 1. 2022 9:36
Rok oddaje: 11. 2. 2022 10:00
Številka: 610-1/22


Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2008, 17/2014 in 93/2014) Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2022.
Več informacij je na voljo v razpisu.Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2022

Datum objave: 10. 1. 2022 9:31
Rok oddaje: 15. 4. 2022 12:31
Številka: 093-1/22

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja Javni razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2022.
Več informacij je na voljo v razpisu.Javni razpisi

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev v Občini Sodražica za leto 2022

Datum objave: 10. 1. 2022 9:27
Rok oddaje: 11. 2. 2022 10:00
Številka: 320-1/22

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 44/2021 in 196/2021) Občina Sodražica objavlja Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev v Občini Sodražica za leto 2022.
Več informacij je na voljo v razpisu.Javni razpisi

5. javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica

Datum objave: 6. 1. 2022 14:54
Rok oddaje: 15. 10. 2022 12:00
Številka: 354-8/17

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 196/2021) in Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Sodražica (Ur. list RS, št. 72/2017), Občina Sodražica objavlja 5. Javni razpis za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in črpališč v Občini Sodražica.

Začetek veljavnosti razpisa: 01.02. 2022
Prvo odpiranje: 15.02.2022
Konec razpisa: 15.10.2022 do 12. ure oz. do porabe sredstev.
Odpiranja: vsak 15. v mesecu
Več informacij je objavljenih v razpisu, dodatne informacije pa so na voljo na:
- Občini Sodražica: Blaž Kovačič, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. 01 8366 051
- Komunali Ribnica d.o.o.: Jernej Brelih Zemljič, jernej@komunala-ribnica.si, tel. 031 360 158Javni pozivi

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša

Datum objave: 5. 1. 2022 15:00
Rok oddaje: 25. 1. 2022 11:00
Številka: 014-1/22

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (Uradni list RS, št. 76/2002, 5/2006, 47/2011 in 145/2020) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVVI) objavlja
JAVNI POZIV za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša.
Občina Sodražica poziva člane občinskega sveta, politične stranke ter občane občine Sodražica, da podajo svoje predloge za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša.
Svet zavoda sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja, od tega dva predstavnika Občine Ribnica in en predstavnik Občine Sodražica,
  • en predstavnik delavcev zavoda,
  • en predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

Predstavnika Občine Sodražica imenuje Občinski svet Občine Sodražica za predlog KMVVI.
Prednost pri imenovanju imajo kandidati, ki poznajo področje dela Javnega zavoda in so pripravljeni zastopati interese lokalne skupnosti v svetu zavoda.
Mandat člana sveta traja pet let in začne teči s potrditvijo mandatov na konstitutivni seji sveta zavoda.
Predlog za imenovanje naj vsebuje:

  • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča kandidata in druge kontaktne podatke,
  • izjavo kandidata o strinjanju s kandidaturo
  • predstavitev kompetenc predstavnika v svetu zavoda oz. navedbo morebitnih referenc predstavljanja oziroma zastopanja v podobnih organih oz. s področja delovanja zavoda, v katerega se imenuje predstavnik.

Predlog posredujte na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si, s pripisom: 'predlog - svet zavoda knjižnica'.
Upoštevani bodo predlogi s potrebnimi podatki in soglasjem kandidata, ki bodo na sedež Občine (po pošti, e-pošti ali osebno) prispeli najkasneje do 25. 1. 2022 do 11. ure.

Predsednik KMVVI
Zvonko Janež l. r.


Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

Datum objave: 1. 12. 2021 9:42
Rok oddaje: 3. 12. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

Datum objave: 23. 11. 2021 8:13
Rok oddaje: 26. 11. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 23. 11. 2021 8:10
Rok oddaje: 26. 11. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 18. 11. 2021 10:32
Rok oddaje: 19. 11. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA

Datum objave: 18. 11. 2021 10:30
Rok oddaje: 19. 11. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Razpis Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica - ČISTILKA

Datum objave: 11. 11. 2021 10:51
Rok oddaje: 11. 11. 2021 23:59
Številka: -

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica objavlja prosto delovno mesto. Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

Javni razpis za dodelitev podpore mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica v letih 2021 in 2022

Datum objave: 8. 10. 2021 12:04
Rok oddaje: 15. 6. 2022 23:59
Številka: 3520-1/21

Na podlagi 8. člena Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica (Ur. l. RS št. 105/21), Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS št. 77/19, 44/21) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS št. 44/21) objavlja Občina Sodražica Javni razpis za dodelitev podpore mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica v letih 2021 in 2022.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni razpisi

2. JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021

Datum objave: 6. 10. 2021 9:14
Rok oddaje: 30. 11. 2021 23:59
Številka: 419-3/21

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 77/2019) objavlja Občina Sodražica 2. JAVNI RAZPIS ZA POKROVITELJSTVO OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2021.
Več informacij je objavljenih v priponki.Javni pozivi

VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Datum objave: 4. 2. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2023 0:00
Številka:

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Upravičeni stroški in višina subvencije: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje).
Več informacij v prilogi.
Pozivna dokumentacija in povezava do e-portala sps: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge: RC Kočevje Ribnica, SPOT Svetovanje JV Slovenija, marija.bauman@rc-kocevjeribnica.si, tel. 041 759 762
Vprašanja glede vavčerjev : vavcer@podjetniskisklad.si.
Odgovori in vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS.
!! NE POZABITE na ostalih - 13 VAVČERJEV, do katerih dostopate na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi ali spletni strani Razvojnega centra Kočevje Ribnica d.o.o. http://rc-kocevjeribnica.si/category/aktualno/page/2/ 

Arhiv