Koronavirus COVID-19

Sklep o oprostitvi plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za prave osebe v občini Sodražica (storitev zbiranja, storitev obdelave in storitev odlaganja), Vloga za oprostitev plačila storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe zaradi neposlovanja v času epidemije COVID-19

Obvestilo o telefonu za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji 080 51 00

Poziv glede toplega obroka

Obvestilo za nadaljevanje izvajanja brezplačnih prevozov

Sklep o izjemah od splošnega zaprtja vrtcev v Enoti vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

POSEBNA NAVODILA PRI VSTOPU NA OBČINO

Odredbo o omejitvi vstopa in gibanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Občini Sodražica

Zapisnik sestanka z dne 15.10.2020Sklepi sestanka z dne 15.10.2020

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI ZA PRAVNE OSEBE

IZJAVA ZA DOKAZOVANJE UPRAVIČENOSTI GIBANJA IN ZADRŽEVANJA NA ZASEBNEM ZEMLJIŠČU ALI OBJEKTU IZVEN OBČINE PREBIVALIŠČA

Praktični napotki za razkuževanje večstanovanjskih stavb, Priprava razkužila

ZAČASNA PREPOVED GIBANJA IZVEN OBČIN TER PREPOVED GIBANJA IN ZBIRANJA NA JAVNIH MESTIH IN POVRŠINAH

PROTIVIRUSNI UKREPI OSTAJAJO ŠE NAPREJ

Prodaja na tržnici v Sodražici – vabilo k prodaji živil, 25.3.2020

Zdravstveni dom Ribnica – obvestilo o delovanju, 24.3.2020

Pomoč občanom – CSD, Rdeči križ, Karitas

Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

UKREPI ZA POMOČ MSP V ČASU KORONAVIRUSA

Psihološka pomoč

PREPOVED ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH KRAJIH

OBČINSKA CENTRA ZA POMOČ STA VZPOSTAVLJENA

Sklep o delovanju pogrebne službe zaradi Korona virusa

Sprememba navodil glede testiranja

POMOČ – DOSTAVA OSNOVNIH ŽIVIL IN ZDRAVIL

NUJNO VARSTVO OTROK

Obvestilo Lekarne Ribnica

OPOZORILO O UKREPIH ZOPER ŠIRJENJE KORONA VIRUSA!

Po napovedi stroke se bo verjetno okužil s korona virusom Covid – 19 velik del prebivalstva Slovenije v naslednjih nekaj tednih. Zato je izredno pomembno, da se širjenje virusa zajezi. Ponovno pozivamo vse ljudi, da se dosledno držijo predpisanih navodil in sprejetih ukrepov državnih in lokalnih oblasti. Poleg prepovedi zbiranj ljudi odsvetujemo tudi zasebna druženja vsaj večjega števila ljudi. V naslednjih dneh, bodo tudi na občinski ravni sprejeti še dodatni ukrepi, ki bodo sledili državnim. Občina bo preko štaba CZ organizirala tudi pomoč ljudem v karanteni, ko in če bo potrebno. V duhu solidarnosti in medsebojne pomoči, bo občina poleg pristojnih služb preko CZ zaprosila tudi za vpoklic prostovoljcev iz vrst članov različnih društev. Protokol in natančnejša navodila so v pripravi in bodo pravočasno objavljena. Enako tudi ostale informacije glede na razvoj dogodkov in razmer na območju občine.

Za dodatne info glede korona virusa: 080 14 04. Kontakt ZD Ribnica: 01 837 22 00 in vstopne točke ZD Kočevja za odvzem brisa naših občanov: 040 524 849.

Obvestilo glede korona virusa Covid – 19

OMEJITEV VSTOPA V STAVBO OBČINE

Začasna prekinitev storitve Prostofer

Uporabnikom zdravstvenih storitev Zdravstvene postaje Sodražica

Odpoved prireditev

Občina Sodražica v boju zoper koronavirus sprejela ukrepe

Občankam in občanom ob sumu na okužbo z novim koronavirusom

Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa

Koronavirus kontakti