OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE SODRAŽICA

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila Občine Sodražica, 21.12.2021

 

Javno naznanilo – 2. javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Sodražica (SD OPN 2 Sodražica) in okoljskega poročila

 

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila Občine Sodražica, 4. 11. 2021

 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Sodražica (SD OPN 2 Sodražica) in okoljskega poročila

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica

Posebni prostorsko izvedbeni pogoji

Okoljsko poročilo

Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica

Obrazložitev posameznih posegov

Vloga za pripombe

 

Priloga 1: Podrobna namenska raba prostora

Priloga 2: Kartografski prikaz sprememb in dopolnitev rabe prostora

Priloga 3: Dejanska raba tal

Priloga 4: Plazljiva in erozijsko nevarna območja, poplavno vodovarstvena območja in vodna zajetja

Priloga 5: Gozdni rezervat, naravne vrednote, območja Natura 2020, ekološko pomembna območja in zavarovana območja

Priloga 6: Kulturna dediščina

Priloga 7: Omilitveni ukrepi po posameznih EUP za zagotavljanje poplavne varnosti

Priloga 8: Vetrna karta

Obvestilo – 113. člen Zurep-2