Pokrita tržnica Sodražica

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Naziv aktivnosti:

Pokrita tržnica Sodražica

Opis in cilji:

Občina Sodražica želi skupaj s partnerji v projektu, Območno obrtno-podjetniško zbornico Ribnica in Turističnim društvom Sodražica, urediti bivalno okolje oz. jedro Sodražice ter s tem prispevati k dvigu kakovosti življenja. Partnerji v projektu želijo povezati lokalno ponudbo (obrt, rokodelstvo, prehrana) in jo vključiti v trajnostni razvoj podeželja, pri čemer se krepi lokalna identiteta ter ohranja kultura, običaji in navade. S pomočjo novih funkcionalnih znanj želimo razvijati inovativno podjetništvo ter pri tem vzpostaviti sodelovanje med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem ter dati priložnost vsem generacijam za razvoj in trženje svojih potencialov na področjih, ki so že vzpostavljene v lokalnem okolju oz. so sčasoma izgubile na svoji vrednosti. Posebna pozornost dejavnosti projekta je namenjena animaciji in obveščanju javnosti ter trženju območja, produktov ter naravne in kulturne dediščine.

Kraj bo s postavitvijo nadstrešnice (pokrite tržnice) pridobil večnamenski pokrit prostor oz. objekt, ki bo tako vsebinsko kot vizualno obogatil kraj in območje LAS, kar bo pripomoglo k ohranjanju dediščine tega območja.

Glavne aktivnosti:

Izgradnja nadstrešnice, ki vključuje postavitev nadstrešnice skladno z ustrezno dokumentacijo. Nadstrešnica bo v funkciji pokrite tržnice. Gre za objekt, gabaritov: 16,35 x 5,00 m, v skupni izmeri 82,00 m2. Objekt bo lesene konstrukcije, pokrit z opečnim strešnikom.

Promocija in obveščanje javnosti, ki vključuje izbor ustreznega gradiva in izdelavo promocijskega filma, izdajo brošure z izborom receptov ter izdajo promocijske karte kraja.

Izobraževanje – izvedba delavnic, in sicer 4 kulinaričnih delavnic, z namenom ohranjanja kulinarične dediščine v povezavi s sodobnim časom, in 3 delavnic za animacijo lokalnega okolja, z namenom razvoja ponudbe pridelovalcev in izdelovalcev.

Pričakovani rezultati operacije:

Tako sam kraj kot tudi širše območje LAS bo pridobil trajen objekt, kjer bo mogoče nadaljnje razvijanje in predstavitev ostalih aktivnosti projekta. Prav tako bo objekt omogočal razvoj novih aktivnosti, ki bodo pripomogle k ohranjanju kulturne in naravne dediščine, razvoja turizma, podjetništva, ohranjanje običajev in navad, predstavitvam in prodajam pridelkov in izdelkov iz širšega območja. K prepoznavnosti kraja in ter njegovih potencialov bo pripomogel promocijski film ter karta z opisi naravne in kulturne dediščine. Rezultat operacije bodo boljši bivanjski pogoji, ki bodo doprinesli k možnosti vključevanja vseh ciljnih skupin. Kot rezultat šteje tudi prenos znanja.

Projekt »Pokrita Tržnica Sodražica« se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Program razvoja podeželja – PRP