Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta

Mandat 2018–2022

19. redna seja – 10. 2. 2022

Vabilo na 19. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 18. redne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje

2. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi (2. obravnava)

Sklepi odborov

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vaških odborih (skrajšani postopek)

Sklepi odborov

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica (skrajšani postopek)

Sklepi odborov

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v občini Sodražica

Sklepi odborov

6. Pravilnik o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih je kategorizirana občinska cesta

Sklepi odborov

7. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Sklep komisije

8. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

9. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Sodražica

10. Pobude in vprašanja svetnikov

11. Razno

 

4. izredna seja – 21. 12. 2021

Vabilo na 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica (SD OPN 2)

Predlog sklepa

 

18. redna seja – 09. 12. 2021

Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 17. redne seje in 3. izredne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje in 3. izredne seje

2. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (93. člen Poslovnika)

Obrazložitve rebalansa

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Sklep dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2021

Sklepi odborov

3. Spremembe Odloka o Proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (93. člen Poslovnika) 

Obrazložitve proračuna za leto 2022

Odlok

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Načrt razpolaganja s premoženjem

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

4. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami, 1. obravnava (73. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

5. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja

Kmetovanje v občini Sodražica v letu 2021

Sklepi odborov

6. Letni program športa za leto 2022

Sklepi odborov

7. Letni program kulture za leto 2022

Sklepi odborov

8. Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sodražica

Sklep

Elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebnik dejavnosti na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok

Prikaz primerjave cene pogreba po občinah

Prikaz primerjave cene pogreba z novimi in starimi cenami

Sklepi odborov

9. Sklep o nakupu Maticove etno hiše

10. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

11. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem

12. Letni program dela Občinskega sveta

13. Pobude in vprašanja svetnikov

14. Razno

 

3. izredna seja – 4.11.2021

Vabilo – 3. izredna seja Občinskega sveta

1. Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica (SD OPN 2)

Predlog sklepa

2. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica

vloga dobavitelja toplote »Petrol« 

EkoenS – IZRAČUN ZA POVIŠANJE CENE

Pogodba EkoenS o dobavi goriva

3. Sklep o pridobivanju in razpolaganju stvarnega premoženja

17. redna seja – 30. 09. 2021

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 16. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje

2. Odlok o pokopališkem redu, 2. obravnava

Odlok

Sklepi odborov

3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče, 2. obravnava

Sklepi odborov

4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2021

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi o prerazporeditvah

Sklep odbora

5. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2021

Prispeli predlogi

6. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ribnica

Sklep komisije

7. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

8. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

9. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem

10. Pobude in vprašanja svetnikov

11. Razno

Predlog za razširitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta na podlagi 31. člena poslovnika

Sklep o umiku obvoznic iz predloga SD OPN 2 Sodražica

 

16. redna seja – 11. 06. 2021

Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 15. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje

2. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče, 1. obravnava

Sklepi odborov

3. Odlok o pokopališkem redu, 1. obravnava

Odlok

Sklepi odborov

4. Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v občini Sodražica

Sklepi odborov

5. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica

Sklepi odborov

 

6. Operativni program za odvajanje in čiščenje komunalnih voda

Operativni program

Ocena investicije

7. Sklep o določitvi višine cene programov vrtca

Izračun cene

Sklepi odborov

8. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2020

9. Opredelitev do pokrajinske zakonodaje

Poročilo o rezultatih ankete

Osnutek pokrajinske zakonodaje 

Sklep odbora

10. Ustanovitev Rokodelske zadruge – seznanitev

11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

12. Predlogi Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem

13. Pobude in vprašanja svetnikov

14. Razno

 

15. redna seja – 22. 04. 2021

Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 14. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje

2. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2020

Obrazložitve

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Bilance AJPES

Sklepi o prerazporeditvah

Sklepi odborov

3. Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica – 2. obravnava (73. člen Poslovnika)

sklepi odborov

4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo – 2. obravnava (73. člen Poslovnika)

Odlok

Izračuni

Sklepi odborov

5. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o.

6. Letno poročilo Hydrovoda d.o.o.

7. Pobuda za odkup Maticove etno hiše

Sklepi odborov

8. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

9. Seznanitev z morebitnim nasprotjem interesov v postopku SD OPN 2 Sodražica – novela

10. Poročilo o delu občinske uprave  – seznanitev na seji OS

11. Pobude in vprašanja svetnikov

12. Razno

 

14. redna seja – 11. 03. 2021

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 13. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje

2. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2021 (93. člen Poslovnika)

Uvod v proračuna 2020-2021

Obrazložitve rebalansa za leto 2021

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Načrt razpolaganja s premoženjem

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

3. Proračun Občine Sodražica za leto 2022 – dopolnjen predlog (89. člen Poslovnika)

Uvod v proračuna 2020-2021

Obrazložitve proračuna za leto 2022

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo – 1. obravnava (73. člen Poslovnika)

Besedilo odloka

Izračuni

Sklepi odborov

5. Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Sodražica – 1. obravnava (73. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za dodelitev pomoči gospodarstvu za omilitev posledic epidemije, nujni postopek (82. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica – skrajšani postopek (83. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije covid-19 v občini Sodražica

Sklepi odborov

9. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Sodražica

Pravilnik

Sklepi odborov

10. Letni program športa

Sklep odbora

11. Letni program kulture

Sklep odbora

12. Predlogi Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo

13. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

14. Pobude in vprašanja svetnikov

15. Razno

 

13. redna seja – 10. 12. 2020

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 12. redne seje in 3. dopisne seje ter poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje in 3. dopisne seje

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 2. obravnava)

Sklepi odborov

3. Rebalans Proračuna Občine Sodražica za leto 2020 (93. člen Poslovnika)

Uvod v rebalans proračuna za leto 2020

Obrazložitve rebalansa za leto 2020

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

4. Predlog Proračuna Občine Sodražica za leto 2022 (86. člen Poslovnika)

Uvod v proračun za leto 2022

Obrazložitve proračuna za leto 2022

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Kadrovski načrt

5. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 2 obravnava)

Obrazložitve

Odlok

Mnenje Lekarniške zbornice

Sklep Občinskega sveta Občine Loški Potok

Sklep Občinskega sveta Občine Občine Ribnica

Sklep Občinskega sveta Občine Sodražica

Sklepi odborov

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o NUSZ (83. člen Poslovnika, skrajšani postopek)

Priloga območja

Priloga 2 – območja

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o NUSZ (83. člen Poslovnika, skrajšani postopek)

Priloga območja

Priloga 2 – območja

Sklepi odborov

7. Imenovanje kandidata za sodnika porotnika

Poziv sodišča

8. Sklep o višini honorarjev za delo pri Občinskem glasilu Suhorobar

Sklepi odborov

9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem 

11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja in Sklep o razpolaganju s stvarnim premoženjem

12. Letni program dela Občinskega sveta za leto 2021

13. Seznanitev – poročilo o stanju glede epidemije

 

12. redna seja – 24. 9. 2020

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 11. redne seje in 2. dopisne seje, poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje in 2. dopisne seje

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava)

Sklep odbora

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša (skrajšani postopek, 83. člen Poslovnika)

Predlog Odloka

Sklepi odborov

4. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica (80. člen Poslovnika, 1. obravnava)

Predlog Odloka

Sklepi odborov

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2020

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi o prerazporeditvah

Sklepi odborov

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Sodražica za leto 2019

7. Poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2019

8. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj in nagrade v letu 2020

9. Imenovanje predstavnika v Svet javnega zavoda Glasbene šole Ribnica

Sklep komisije

10. Sklep o sofinanciranju vozila za opravljanje storitve pomoč na domu

Dopis CSD , št. 1224-61/2019-31925/16

Financiranje vozila

Sklep odborov

11. Sklep o poimenovanju stavbe nekdanje zadruge v »Krekov dom«

12. Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih

Sklep odborov

13. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve in prostorsko planiranje

14. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

15. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

2. dopisna seja 15. – 17. 7. 2020

Vabilo za 2. dopisno sejo

1.Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Ribnica

Priloga 1: Vloga GŠ Ribnica

11. redna seja – 4. 6. 2020

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 10. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje

2. Odlok o Zaključnem računu Občine Sodražica za leto 2019

Zaključni račun z obrazložitvami

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi odborov

3. Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu zaradi epidemije covida-19 (nujni postopek, 82. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članov delovnih teles občinskega sveta in župana

Pregled sejnin

Sklepi odborov

5. Poročilo o dogajanju v času epidemije COVID-19 in ukrepih

6. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019

7. Poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2019

8. Poročilo Komunala Ribnica d.o.o. za leto 2019

9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve

Vloga za izdajo soglasja k gradnji skladiščnega objekta (Fibran d.o.o.)

Vloga za izdajo soglasja k predvideni gradnji

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

Vloga za izdajo soglasja k gradnji nezahtevnega objekta (zasebni investitor)

Vloga investitorja

10. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

11. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

12. Pobude in vprašanja svetnikov

13. Razno

Poimenovanje stavbe na Trgu 25. maja 15 v Krekov dom

10. redna seja – 12. 3. 2020

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 9. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje

2. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica (2. obravnava, 76. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sodražica (83. člen Poslovnika, skrajšan postopek)

Sklepi odborov

4. Letni program športa

Sklepi odborov

5. Imenovanje odgovornega urednika, uredništva, programskega sveta občinskega glasila Suhorobar

6. Predstavitev direktorja Zdravstvenega doma Ribnica

7. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja

8. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem

9. Pobude in vprašanja svetnikov

10. Razno

9. redna seja – 30. 1. 2020 

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 8. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje

2. Poročilo Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica

3. Odločitev o novem grbu in zastavi Občine Sodražica

Predstavitev grba in zastave

4. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica (nujni postopek, 82. člen Poslovnika)

Odlok

Sklepi odborov

5. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športna v občini Sodražica (1. obravnava, 76. člen Poslovnika)

Sklepi odborov

6. Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Sklep komisije

7. Imenovanje predstavnika Občine v Svet OI JSKD Ribnica

Sklep komisije

8. Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja.

8. redna seja – 12. 12. 2019

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 7. redne seje, poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje

2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu nadomestnih volitev v občinski svet v VE7

3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovane ter potrditev mandata občinskega svetnika v VE7

4. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

5. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

Sklepi odborov

6. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – 2. obravnava

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

Sklepi odborov

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – 2. obravnava

Sklepi odborov

8. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Sklepi odborov

9. Letni program kulture v občini Sodražica za leto 2020

Sklep odbora

10. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve

Elaborat

Mnenje o ustreznosti elaborata

Stališče do pripomb javnosti

Sklep odbora

11. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

Sklep odbora

12. Program dela Občinskega sveta za leto 2020

 

7. redna seja – 21. 11. 2019

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 6. redne seje, 2. izredne seje in 1. dopisne seje ter poročili o realizaciji sklepov 6. redne seje in 1. dopisne seje

2. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v rebalans proračuna

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve rebalansa za leto 2019

Odbori sklepov

3. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 – predlog

Uvod v proračun

Odlok

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Sklep Odbora za razvojne programe

Obrazložitve proračuna za leto 2020

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja

4. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2021 – predlog

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Zbirka razvojnih projektov

Obrazložitve proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Sklepi odborov

6. Podaja predloga za imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

7. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

8. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

Dodatna točka

Sprememba istovetnostnih simbolov Občine Sodražica

2. izredna seja – 17. 10. 2019

Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet v volilni enoti 7

2. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom občinskih volilnih organov na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Sodražica

3. Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

4. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ribnica

Prošnja za izdajo soglasja k imenovanju

5. Popravek Sklepa o cenah socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Vloga za izdajo soglasja

6. redna seja – 26. 9. 2019

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1. Obravnava zapisnika 5. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sodražica za 1. polletje 2019

Splošni del proračuna Občine Sodražica

Posebni del proračuna Občine Sodražica

Sklepi o prerazporeditvah

Sklep odbora

3. Sklep o spremembi cene storitve pomoč na domu

Vloga za spremembo cene

Izračun

Sklepi odborov

4. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Obrazložitev

Sklep odbora

5. Sklep o pristopu k projektu Prostofer

Predstavitev projekta Prostofer

Sklepi odborov

6. Sklep o Občinskih priznanjih in nagradi za leto 2019

Predlogi

7. Sklep o prostorski preveritvi

Elaborat lokacijske preveritve

Mnenje Ministrstva za okolje

Sklep odbora

8. Predlogi Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje

9. Vloga za finančno pomoč – odprava posledic po toči

Vloga Mira Cvara

Sklep odbora

10. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

11. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

12. Izjava proti preoblikovanju poštne poslovalnice

5. redna seja – 13. 6. 2019

Vabilo na 5. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 4. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje

2. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (2. obravnava)

Sklepi odborov

3. Imenovanje komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih občine

4. Soglasje k odprtju 10. oddelka vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Vloga OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

5. Poročilo Nadzornega odbora

Poročilo o opravljeni notranji reviziji

6. Letno poročilo Hydrovoda Kočevje d.o.o. za leto 2018

7. Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. za leto 2018

8. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

9. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

 

4. redna seja – 25. 4. 2019

Vabilo na 4. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 3. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje

2. Zaključni račun Občine Sodražica za leto 2018

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Sklepi odborov

3. Spremembe odloka o zdravstvenem domu (skrajšani postopek)

Sklepi odborov

4. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica (1. obravnava)

Sklepi odborov

5. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2018

6. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018

7. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

8. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Obrazložitev sklepa

Elaborat

Sklep

Sklepi odborov

9. Sklep o ceni programov vrtca

Predlog Osnovne šole Sodražica

Sklepi odborov

10. Imenovanje vaških odborov

Sklep komisije

11. Podaja mnenja k imenovanju ravnatelja / ravnateljice Glasbene šole Ribnica

12. Sklep o razpolaganju z nepremičnim premoženjem

13. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem

3. redna seja – 28. 2. 2019

Vabilo na 3. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 2. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje

2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Izpis projektov

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve proračuna za leto 2019

Sklepi odborov

3. Letni program športa

Sklepi odborov

4. Letni program kulture

Sklepi odborov

5. Podaja soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Ribnica 

Vloga Lekarne Ribnica

Prijava kandidatke

Sklep komisije

6. Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem

2. redna seja – 24. 1. 2019

 Vabilo na 2. redno sejo

1. Obravnava zapisnika 1. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje

2. Obravnava zapisnika 1. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019

Uvod v proračun

Odlok o proračunu

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Projekti

Načrt razpolaganj z nepremičnim premoženjem

Predlog kadrovskega načrta

Obrazložitve

4. Imenovanje predstavnika v svetu zavoda Lekarna

5. Imenovanje predstavnikov v svetu zavoda OŠ

6. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti CDS Osrednja Slovenija – zahod

7. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. izredna seja – 13. 12. 2018

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica

1.Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Sodražica za leto 2018

1.1.Uvod v rebalans proračuna

1.2.Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

1.3. Splošni del proračuna Občine Sodražica

1.4. Posebni del proračuna Občine Sodražica

1.5.Načrt razvojnih programov 2018-2021

1.6. Obrazložitve rebalansa

2. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019 – seznanitev

Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2019

2.2. Posebni del proračuna Občine Sodražica

3. Program dela občinskega sveta v letu 2019

1. redna seja – 6. 12. 2018

Vabilo na 1. redno sejo

  1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

Imenovanja komisij in odborov (k točkam 3, 7, 8 in 9 dnevnega reda)

Mandat 2014–2018

21. redna seja – 13. 6. 2018

20. redna seja – 18. 4. 2018

19. redna seja – 21. 2. 2018

18. redna seja – 6. 12.

17. redna seja – 18. 10. 2017

2. izredna seja – 25. 9. 2017

2. dopisna seja – 25. 7. 2017

16. redna seja – 7. 6. 2017

15. redna seja – 19. 4. 2017

14. redna seja – 1. 3. 2017

1. izredna seja – 25. 1. 2017

1. dopisna seja – 6. 1. 2017

13. redna seja – 14. 12. 2016

12. redna seja – 12. 10. 2016

11. redna seja – 15. 6. 2016

10. redna seja – 20.4. 2016

9. redna seja – 10. 2. 2016

8. redna seja – 21. 12. 2015

7. redna seja – 13. 12. 2015

6. redna seja – 16. 9. 2015

5. redna seja – 18. 6. 2015

4. redna seja – 23. 4. 2015

3. redna seja – 25. 2. 2015

2. redna seja – 11. 12. 2014

1. redna seja – 16. 10. 2014