Lokalne volitve

Nadomestne lokalne volitve 2019 – 8. december 2019, VE 7

Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.97/07-uradno prečiščeno besedilo; 45/08, 83/12 in 68/17) na svoji 1. redni seji, dne 3. 10. 2019 sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Sodražica, ki bodo v nedeljo, 8. decembra 2019. Razpisujejo se nadomestne volitve za enega člana občinskega sveta občine Sodražica, in sicer za volilno enoto 7, ki obsega naselja: Zamostec, Preska in Sinovica. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 8. oktober 2019.

Lokalne volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija (OVK), ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 66/18) in jo sestavljajo:
 • predsednica: Maruša Pakiž Arko, Glinškova pl. 6, Ljubljana,
 • namestnik predsednice: Jurij Košir, Zavrti 1, 1317 Sodražica,
 • član: Vinko Zajc, Žimarice 71 a, Sodražica,
 • član: Gregor Pirc, Globel 16, Sodražica,
 • član: Andrej Kos, Zapotok 28b, 1310 Ribnica,
 • namestnica člana: Lea Zajc, Žimarice 22, Sodražica,
 • namestnica člana: Anita Krajnc, Strmca 9, Sodražica,
 • namestnica člana: Simona Pintar, Vinice 27 a, 1317 Sodražica.

Kandidiranje

Glasovanje

Nadomestne volitve v VE 7 (Zamostec, Sinovica, Preska): 8. 12. 2019,  med 7.00 in 19.00.

Volišče na dan volitev: gasilski dom Zamostec

Predčasno glasovanje: sreda, 4. 12. 2019, od 7. do 19. ure, na sedežu OVK, v pritličju Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica.

Glasovanje po pošti: Volivci, ki so v bolnišnici ali socialno varstvenem zavodu za institucionalnem varstvo ali v priporu oz. zavodu za prestajanje kazni, lahko do 27.11.2019 sporočijo OVK, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Glasovanje na domu: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, najkasneje do 4. 12. 2019 sporočijo OVK, da želijo glasovati pred volilnim odborom na domu.

Volišča

 

Volilni odbori

Poziv za podajo predlogov za imenovanje članov in predsednikov volilnih odborov

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 48/18. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 3. 9. 2018.

Lokalne volitve vodi in izvaja Občinska volilna komisija (OVK), ki je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta (Ur. l. RS št. 71/14) in jo sestavljajo:

 • predsednica: Maruša Pakiž Arko
 • namestnik predsednice: Jurij Košir
 • član: Vinko Zajc
 • namestnica člana: Lea Zajc
 • član: Gregor Pirc
 • namestnica člana: Anita Krajnc
 • članica: Frančiška Ambrožič
 • namestnik članice: Stanko Hočevar

Poročilo o izidu volitev

Kandidiranje

 

Glasovanje

 • Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za volivce, ki se v nedeljo, 18. 11. 2018, ne bodo mogli udeležiti volitev, potekalo na volišču za predčasno glasovanje v prostorih Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, in sicer  v sredo, 14. 11. 2018, med 7.00 in 19.00 uro.

Predčasno glasovanje – sklep OVK Sodražica

 • Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo OVK Občine Ribnica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati OVK Občine Sodražica zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec za glasovanje po pošti

 • Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati OVK Sodražica zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec za glasovanje na domu

 

Volišča

Sklep o določitvi volišč

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volišč

 

Volilni odbori

Poziv k imenovanju članov in predsednikov volilnih odborov

Obrazec – predlog

Obrazec – izjava kandidata

 

Pravila za objave predstavitev kandidatov, političnih strank in list kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve 2018 v občinskem glasilu Suhorobar

Sklep o pogojih za postavitev in dodelitev plakatnih mest v času volilne kampanje za LOKALNE VOLITVE 2018

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

 

Uporabne povezave:

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo