Agromelioracija Gora

Predstavitev aktivnosti

Naziv aktivnosti:

Agromelioracija Gora

Povzetek:

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica je pridobila finančno pomoč iz po prijavi na 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (Uradni list RS, št. 66/17). Z agromelioracijskimi deli bo občina Sodražica uredila čiščenje zarasti, ruvanje in odvoz panjev, poravnava terena, sanacija depresij in brežin, obstoječih gramoziranih poti, odstranitev obstoječih poti – sprememba v nove kmetijske površine, naprava novih poti in ureditev zelenih poljskih poti, utrditev melioracijskih brežin. Njena izvedba bo povečala funkcionalne kmetijske površine in pozitivno vplivala na ekonomičnost kmetijske proizvodnje.

Opis in cilji:

Komasirano območje leži na dvignjeni planoti južno od sodraške doline v Občini Sodražica na meji s sosednjo občino Loški Potok. Od Sodražice, centra občine, je oddaljeno okrog 5 km ob regionalni cestni povezavi Sodražica – Loški Potok – mejni prehod s Hrvaško. Vzdolž osrednjega dela teče od odcepa regionalne ceste na vzhodu lokalna prometna povezava proti zahodu v Novo vas na Blokah (7 km) in naprej v Cerknico (25 km). Območje je skorajda v neposredni bližini meje s Hrvaško – 10 km zračne linije. Zajema manjša naselja Janeži, Kračali, Kržeti in Petrinci, ki ima hkrati tudi elemente lokalnega središča. Število prebivalstva se je tu v zadnjih sto letih več kot prepolovilo in obstalo na skupaj 128 prebivalcih. Lokalna cestna in komunalna infrastruktura je urejena.

Agromelioracijska dela se bodo izvedla na posameznih območjih od naselij Kržeti, Petrinci, Janeži in Kračali proti gozdnemu robu. Območje je podolgovate oblike, usmerjeno V – Z in je v dveh delih. Manjši del, okrog 6 ha, leži na vzhodnem delu preko regionalne ceste Sodražica – Loški Potok.

Agromelioracija predstavlja nadgradnjo komasacije in zagotovitev realizacije njenih načrtovanih učinkov. Agromelioracijska dela bodo zajemala čiščenje zarasti, ruvanje in odvoz panjev, poravnava terena, sanacija depresij in brežin, obstoječih gramoziranih poti, odstranitev obstoječih poti – sprememba v nove kmetijske površine, naprava novih poti in ureditev zelenih poljskih poti, utrditev melioracijskih brežin. Njihova izvedba bo povečala funkcionalne kmetijske površine in pozitivno vplivala na ekonomičnost kmetijske proizvodnje:

 • učinkovitejša transportna in tehnološka infrastruktura;
 • nemoteno izvajanje sodobnih tehnologij pridelave;
 • povečanje proizvodne površine kmetijskih zemljišč;
 • učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov;
 • povečanje produktivnosti dela;
 • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda;
 • povečanje bruto dodane vrednosti;
 • okoljski učinki – predvsem zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Dokončna ureditev kmetijskih zemljišč z agromelioracijskimi ukrepi ima posredno zastavljene širše cilje:

 • celovito urejena kmetijska površina, ki se bo učinkoviteje umestila v podeželski prostor ter v njegove družbene in gospodarske razvojne programe;
 • zagotovitev višjega standarda varovanja zdravja in varstva pri delu (manj poškodb, zdravstvenih težav) ter posledično manj bolniških odsotnosti;
 • boljši življenjski in bivalni pogoji za prebivalstvo na območju komasacije;
 • nameniti prostor tudi drugim uporabnikom (rekreativcem in drugim okoliškim prebivalcem), ki bi si lahko s tem zmanjšali stroške skrbi za svoje zdravje.

 Glavne aktivnosti so:

 • Izgradnja novih poti – INP1 do INP22 – širina 2,50m
 • Izgradnja novih poti – INP23 do INP41 – širina 2,50m
 • Izgradnja novih poti – INP42 do INP44 – širina 3,00m
 • Razgradnja starih poti – RSP1 do RSP3 – širina 2,50m
 • Krčitev grmovja in dreves – KGD
 • Izravnava zemljišč – IZ
 • Izravnava brežin – IB

Pričakovani rezultati operacije:

Tako sam kraj kot tudi širše območje agromelioracija Gora bo pridobilo območje, kjer bo mogoče nadaljnje razvijanje kmetijstva. Na območju se bodo zmanjšali stroški pridelave in povečal hektarski donos, kar bo omogočilo boljši dohodek kmetom in tako kot posledično tudi ohranitev poselitve na območju.

Projekt »Agromelioracija Gora« se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Program razvoja podeželja – PRP